Stadgar

Stadgar för Lindshammars Samhällsförening, som är en ideell förening, hemort i Lindshammar, Uppvidinge kommun.

Stadgarna fastställda vid årsmöte 2021-08-03.

§ 1 Ändamål

Föreningen har som ändamål

 • att ta tillvara såväl bofasta invånare, företag som visstidsboende med fastigheter i Lindshammars intresse.
 • fungera som kontakt- och informationsorgan mellan bofasta- och visstidsboende invånare och kommunen samt andra myndigheter i frågor som berör Lindshammar.
 • verka för att göra området attraktivt för invånare och besökare.
 • att samverka med kommunala organ och andra intressenter för att nå målen.
 • att skapa gemenskap och engagera invånarna i en verksamhet som är till för dem.

Föreningen är och verkar politiskt neutralt.

§ 2 Verksamhetens organisering

Föreningen ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Föreningens beslutande organ är årsmötet som hålls en gång per år. En styrelse utses som håller i löpande verksamhet. Styrelsen har separata möten minst två gånger per år.

Arbetsgrupper tillsätts för att genomföra de aktiviteter som har beslutats i föreningen.

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte eller föreningsmöten då behov uppstår.

§ 3 Medlemskap

Rätt till medlemskap har varje fast boende och de som äger fastigheter i Lindshammar och dess omedelbara närhet. Utträde sker skriftligen på egen begäran och träder i kraft vid årsskiftet. Medlem som bryter mot föreningens stadgar utesluts.

En medlemsförteckning hålls av styrelsen.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs på årsmötet.

§ 5 Rösträtt

En röst per familj (fastighet eller lägenhet).

Vid samma antal röster vid en omröstning lottas resultatet.

§ 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls innan mars månads utgång varje år.

Kallelse skickas tre veckor innan mötet till medlemmarna via mail och anslås på anslagstavla i samhället.

Vid mötet redovisas en verksamhetsberättelse samt ekonomiskt bokslut.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av justerare.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Redogörelse av verksamhetsberättelse.
 7. Redogörelse av bokslut.
 8. Revisionens berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgift.
 11. Val av styrelseordförande/föreningsordförande.
 12. Val av kassör.
 13. Val av övriga ledamöter.
 14. Val av två revisorer.
 15. Motioner och förslag från styrelsen.
 16. Övriga frågor

§ 7 Motioner

Motioner ska lämnas skriftligt till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre personer. I styrelsen ingår ordförande, kassör och övriga ledamöter. Revisor får inte sitta i styrelsen.

Ordföranden måste vara bosatt i Uppvidinge Kommun.

Varje styrelsemöte ska protokollföras.

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Firmatecknare

Ordförande och kassör är firmatecknare.

§ 11 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte och ett efterföljande föreningsmöte med kvalificerad majoritet, 75 % av de närvarande röstberättigade. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§ 12 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning kan ske på ett årsmöte med kvalificerad majoritet, 75 % av de närvarande röstberättigade är för förslaget.

Tillgångar i föreningen ska då tillfalla ett lämpligt främjande ändamål.